Filozófia műhely

Filozófia műhely

Műhelyvezetők: Márton Miklós, Szántó Rita

Műhelytitkár: Misovics-Kármán Fruzsina

A műhelyről

A Filozófia műhely 1995-ben indult Borbély Gábor vezetésével. Több év átmeneti időszak után 2002-ben alakult újra, és tizenöt éven keresztül Faragó Szabó István volt a műhelyvezető. A műhely tagjai elsősorban a Collegium filozófia szakos hallgatói, mellettük azonban nyitottak vagyunk az összes jelenlegi és korábbi bölcsész, társadalomtudományi és TTK-s hallgató felé is. Fő célunk az egyetemi filozófiai képzést kiegészítő, különböző specializációk irányába mutató műhelymunka végzése. Emellett a Collegium más műhelyeinek hallgatói számára is lehetővé tesszük a filozófiai tematikájú órák látogatását. További fontos célkitűzésünk előadó- és vitaestek szervezése a Collegium keretein belül; publikációk, tanulmánykötetek közzététele.

Az elmúlt években a szakma kiválóságai közül — és nem csupán az ELTE-n oktató szakemberekről van itt szó – sokan tartottak a műhelyben kurzust. Ezeken gyakran a filozófia szakos egyetemi képzés keretében kevéssé tárgyalt témák kerültek terítékre, nem egy alkalommal az oktató kurrens kutatásainak eredményeit osztottam meg a műhelytagokkal. A kurzusok kiválasztása elsősorban a hallgatók igényei, érdeklődése mentán történik. Az itt tanító kollégáktól az évek során számos elismerő visszajelzés érkezett a műhely tagjainak kiváló vitakészségéről és felkészültségéről, és egyben szándékukat is jelezték, hogy szívesen visszatérnének újabb közös alkalmakra.

A meghirdetett kurzusokon kívül a műhelymunka másik fontos pillére a műhelydolgozatok hallgatók általi évenként elkészítése, és ezeknek a rendszeres műhelygyűlések alkalmával történő közös elemzése, megvitatása. E rendszer lehetőséget biztosít arra, hogy a minden műhelytag bemutassa kutatási területét, elért eredményeit, és visszajelzéseket, tanácsokat kapjon a további kutatómunkához.

A műhelytagok kutatási eredményeiket rendszeresen mutatják be konferenciákon, többek között a Collegium által szervezett Eötvös Konferencián, melyen a részvétel másodévtől felfelé kötelező. Ezek a konferenciák kiváló gyakorlási lehetőséget biztosítanak a minden második évben megrendezett OTDK-n (Országos Tudományos Diákköri Konferencia) történő szerepléshez, amelyen a műhelytagok rendszeresen kiváló eredményeket érnek el.

A műhely tutoriális rendszere a bolognai rendszer következtében fellépő egyenetlenségeket kompenzálja. A felsőbb éves műhelytagok szisztematikusan foglalkoznak az újonnan felvettek felkészítésével.

A tudományos kutatómunka mellett a műhelytagok a tudományszervezéshez szükséges tapasztalatokra is szert tehetnek, elsősorban a műhely által kétévente széles szakmai nyilvánosság számára megrendezett konferenciák előkészítése során. Például a 2015-ben „Arról, hogy mi…(On what it is..)” című metafilozófiai konferenciánk nemzetközivé nőtte ki magát.

Műhelyünkbe várjuk az egyetem szabadbölcsészet/filozófia szakos vagy minoros, BA vagy MA hallgatóit, továbbá azokat a nem filozófia szakos, de filozófia iránt érdeklődő hallgatókat, akik szívesen részt vennének a műhely munkájában. A frissen érettségizettek jelentkezését is örömmel fogadjuk.

Az aktuális felhívás itt érhető el.

A műhelyszabályzat itt található.

A műhely elérhetősége: ecfilozofiamuhely@gmail.com.

Kurzusok

  • A 2024/25. őszi félévre tervezett kurzusaink
Oktató Cím
Gyenis Balázs Tudományfilozófia
Schmal Dániel Látás és vakság a világosság korában: a vizuális észlelés kora újkori elméletei
Boros Gábor Spinoza: Etika
  • Válogatás az utóbbi évek kurzusaiból
Oktató Cím
Márton Miklós Paul Grice nyelvfilozófiája
Lautner Péter Platonikus metafizika
Miklós Tamás Karl Löwith történelemfilozófiája
Pöntör Jenő A szkepticizmus-probléma a kortárs ismeretelméletben
Szalai Miklós A vallás nem-vallási magyarázatai
Kovács Dániel Attila Szabadság és determinizmus az antik filozófiában
Nemes László Bioetika
Gulyás Péter Alkalmazott filozófia és jog
Kiss Kata Dóra A poszthumanizmus elméleti és gyakorlati perspektívái a 20. és 21. századi gondolkodásban
Takó Ferenc A konfuciánus bölcselet és kontextusai Kínában és Japánban
Bárány Tibor Filozófia az irodalomban és az irodalom filozófiája
Kapelner Zsolt Bevezetés a politikai filozófiába
Schmal Dániel Az én és a szubjektivitás problémája a kora újkori filozófiában
Wessely Anna Bevezetés az interpretációelméletbe
Sutyák Tibor Analitikus egzisztencializmus – John Martin Fischer gondolkodása
Schwendtner Tibor Heidegger és a nyugati filozófiai hagyomány
Pető Andrea Bevezetés a társadalmi nemek elméletébe
Tőzsér János Filozófiai nézetkülönbség és a filozófiai problémák
Sivadó Ákos Természeti és társadalmi fajták

A műhely tagjai

Név Szak, évfolyam Felvétel éve
Blaskovics Ákos elméleti nyelvészet BA IV. 2020
Demeter Lehel fizika BSc II. 2023
Együd Benedek történelem BA I. 2023
Erdei Boglárka magyar BA I. 2023
Héthelyi Máté szabad bölcsészet BA III. 2021
Mártonffy Marcell Miklós filozófia MA I. 2023
Misovics-Kármán Fruzsina pénzügy-számvitel BA II. 2022
Németh Zsófia esztétika MA I. 2020
Szakál Jázmin szabad bölcsészet BA II. 2022
Szaniszló Dávid Titán fizika BSc I. 2023
Urbán Vince szabad bölcsészet BA II. 2022
Vincze Franciska magyar BA III. 2023

Alumni

Név

Szak

Ádám Zsófia Katalin

magyar

Corsano Dániel

filozófia

Cziszter Kálmán

filozófia, ógörög, matematika

Csigó Ábel filozófia

Csordás Dávid

filozófia

Darida Veronika

filozófia, összehasonlító irodalomelmélet

Dombrovszki Áron

filozófia

Erdős Gergely

pszichológia

Farkas Tamás

filozófia, történelem

Farkas Vendel

filozófia

Fazakas István

filozófia

Gáspár Márton filozófia

Gosztonyi Katalin

filozófia, magyar, matematika

Guba Ágoston

filozófia, klasszika-filológia

Gulyás Péter

filozófia, magyar

Gyöngyösi Megyer

filozófia, magyar

Győrfi Kata

esztétika

Hangai Attila

filozófia, klasszika-filológia

Havadtői Emese filozófia

Kapelner Zsolt

filozófia

Karácsony Dávid jog, művészettörténet–esztétika–irodalomtudomány

Kele Fodor Ákos

filozófia, esztétika

Kintli Borbála

filozófia, esztétika

Kiss Kata Dóra

filozófia, esztétika

Kovács Dániel Attila

filozófia

Lengyel Rita jog, pszichológia

Méder Zsombor Zoltán

filozófia, gazdaságmatematika

Mészáros Lőrinc

filozófia, francia, gyógypedagógia

Pigler Donát matematika

Rinkács Viktor

esztétika

Romsics Bence

filozófia

Róna Virág Olívia esztétika–francia

Szántó Rita

filozófia

Szarka Alexandra

filozófia, szociális munkás

Szilvay Máté

filozófia, olasz, vallástudomány

Szívós Eszter

filozófia, pszichológia

Takó Ferenc

filozófia, japán

Tamási Katalin

filozófia, elméleti nyelvészet, angol

Tasnádi Gábor

filozófia

Tóth Olivér István

filozófia

Váncza Kristóf

filozófia

Véber Virág

filozófia

Végh László

filozófia

Veres Máté

filozófia, esztétika

Visi Tamás

filozófia, történelem, hebraisztika

Voloncs Attila

magyar, filozófia

Zágorhidi Czigány Domonkos

filozófia

Zsellér Anna

filozófia, német, magyar