NTP-SZKOLL-16-0018Emberi Erőforrás Támogatáskezelő LogóNemzeti Tehetség Program

Szakmai beszámoló
Szakkollégista tudományos és közéleti műhelykiadványok, utánpótlásnevelés című
NTP-SZKOLL-16-0018 pályázatról
(a hivatalosan benyújtott beszámoló szöveghű másolata)

Legfeljebb 5 mondatban foglalja össze a pályázati program lényegét! (maximum 500 karakter)

A szakkollégiumi műhelyek, a szakkollégisták munkájának eredményeit tartalmazó – a munkára ösztönzőleg visszaható – tudományos, szakmai, sorozatot folytató, illetve sorozatot teremtő kötetek, valamint időszakos és közéleti kiadványok megjelentetése. Két, a szakkollégiumi oktatási tevékenységen túlmutató, európai horizontú  tudományos kurzus nyilvános prezentációval. Tehetségtábor V. a szakkollégiumba készülő diákoknak. A szakkollégiumi közös tanulmányokhoz kötődő kirándulás.

Időrendi sorrendben foglalja össze a támogatás segítségével megvalósult szakmai tevékenységeket! (maximum 3000 karakter)

A 21 tervezett kiadvány az ütemterveknek megfelelően 2016 november és 2017 június vége között valósult meg. Valamennyi kiadvány tartalmazza a támogató hivatalos grafikai logóját. A kiadványok jelentős részéhez rendezvények is kapcsolódtak. Ötöt (Italia Nostra. Studi filologici italo-ungheresi ISBN: 978-615-5371-65-3.; Opusculum tripartitum I ISBN: 978-615-5371-66-0; Studia Hellenica ISBN: 978-615-5371-69-1; Quelle und Deutung I.III ISBN 978-615-5371-67-7 és Byzanz und das Abendland IV. Studia Byzantino-Occidentalia ISBN 978-615-5371-68-4) a Byzanz und das Abendland V. nagy nemzetközi konferencia keretében az Österreichisches Kulturforum és az Olasz Intézet dísztermeiben, nemzetközi közönség előtt mutattunk be 2016. november 21-24 között (http://byzantium.eotvos.elte.hu/wp-content/uploads/EC-Biz%C3%A1nc-%C3%A9s-a-Nyugat-V-programf%C3%BCzet.pdf). Hasonlóan kiemelt, nemzetközi kötetbemutató keretében ismertettük a Residencia de Estudiantes szellemisége című tanulmánykötetet (ISBN 978-615-5371-80-6) a Spanyol Intézet vendégeként (2017. május 17). A többi tanulmánykötetet 2016 szeptember 2-án (Eötvös Nap, collegiumi tanévnyitó), 2017. január 27-én (V. Tehetségtábor a Collegiumban), 2017. június 8-án (Ingenia Hungarica III – Nemzeti újraegyesítés a felsőoktatásban című konferencia), illetve az egyes szakmai műhelyek különböző rendezvényein mutattuk be a 2016/2017. tanév tavaszi félévében. A kötelező pályázati elemeket jelentő fő programokat, a kurzusokat az előírásnak megfelelően a 2016/2017. tanév őszi (Eötvös Collegiumi Tudományos Estek) és tavaszi  (Európai Zenetörténet – A késő barokk és a klasszika zenéje) félévében valósítottuk meg. Az őszi kurzust teljes egészében felsőéves szakkollégista hallgatók szervezték meg, az előadások (összesen nyolc) népszerűek voltak. Tartalmas, az európai horizontú műveltséget erősítő szemináriumsorozatnak bizonyult a tavasz zenetörténet kurzus is. Az V. Tehetségtábort 2017. január 23-28 között valósítottuk meg. Tehetséges, felvételi előtt álló középiskolások bentlakásos komplex szakmai és szabadidős programon vettek részt. (http://honlap.eotvos.elte.hu/wp-content/uploads/2016/02/Tehets%C3%A9gt%C3%A1bor-V-_-ELTE-E%C3%B6tv%C3%B6s-J%C3%B3zsef-Collegium-Hannibal-ante-portas-program.pdf) Hétfőtől szombatig a 40 diák egy-egy plenáris előadást követően kiscsoportos foglalkozásokon dolgozott szakonkénti bontásban. A szakmai foglalkozásokat kiegészítő szabadidős programok a társadalmi problémákra tekintettel szerveződtek. 2017. április 22-én valósítottuk meg a tanulmányi kirándulást a „latinköteles” szakkollégista hallgatóknak. A Collegiumban latint tanuló bölcsész és társadalomtudós szakkollégisták az irodalmi és nyelvi ismeretek mellett régészeti tárgyú (reáliák) emlékekkel is megismerkednek. A szakmai vezetéseket az ásatások és a területek szakavatott ismerői tartották. Gorsiumban a Nápolyi Múzeum Pompeii ideiglenes kiállítását is megtekintette a csoport a közösséget is építő tanulmányi kiránduláson. 

Kérjük, hogy a megvalósult program munkatervét (a honlapról letölthető Munkaterv beszámolóhoz c. dokumentum alapján) csatolni szíveskedjen

NTP-SZKOLL-16-0018 beszámoló munkaterv.xls

  1. Mutassa be, hogyan valósultak meg a pályázatban megfogalmazott célok! Foglalja össze, hogy a program milyen hatást gyakorolt a célcsoportra! (maximum 2000 karakter)

A pályáztban megfogalmazott célok maradéktalanul megvalósultak. A két kötelező kurzuson a hallgatók tudományos-népszerűsítő és zenetörténeti áttekintést kaptak olyan előadóktól, akik tudományterületük elismert művelői és akiket kivételes alkalom kínálkozott hallgatni. Az őszi kurzus előadóit felsőéves szakkollégisták kérték fel, akik így tudomány-népszerűsítő szervezésben is tapasztalatokat szerezhettek. A Tehetségtábor (V.) immár hagyományos utánpótlás-kereső rendezvénye a Collegiumnak. Az előkészítés során sikerült elérni és meghívni azokat a végzős gimnazistákat, akik őszinte érdeklődést mutattak a Collegium iránt. A rendezvénysorozat során tovább erősödött bennük ez elkötelezettség, miként arról az Élet és Tudomány hasábjain maguk is beszámolnak (megjelenés alatt). A Gorsium-Brigetio tanulmányi kirándulás nemcsak a sajátos Eötvös collegiumi tanulmányokat (latin nyelv és a magyarországi latinság, Pannonia) egészítette ki, hanem a közös buszos utazásnak köszönhetően erős közösségformáló hatása is volt. A résztvevők közül többen készítettek írásos bemutatót egy-egy általuk kiválasztott, az út során megismert ókori tárgyról. A collegiumi kiadványok nemcsak a tudományos rendezvények során (nagy nemzetközi konferenciák és kötetbemutatók, szakkollégiumi műhelykonferenciák, stb.), hanem hosszabb távon is betölthetik hivatásukat. Erősítik a szakkollégisták konferenciaszervezési-, előadói-, publikációs- és szerkesztői motiváltságát. A szakkollégistáktól összeállított kiadványok a közösség belső összetartó erejét szilárdítják meg. Az évkönyv és a kiállításvezető a Collegium munkáját hivatott összegezni, így kívánja megnyerni a jövő szakkollégista nemzedékeit.

  1. Összegezze a pályázat kapcsán megvalósult rendezvényt, bemutatót, workshopot és az azokkal kapcsolatos tapasztalatokat (a résztvevők visszajelzéseinek figyelembevételével). Amennyiben nem volt része a programnak, úgy a “nem releváns” szövegrészt kérjük beírni!

(maximum 1000 karakter)

Az V. Tehetségtábort 2017. január 23-28 között valósítottuk meg. A diákokat a Collegium megkeresésére tanáraik ajánlották és a félévi jegyek lezárását követően az igazgatók engedték el. A tábor a mindenkori szakkollégisták (köztük korábbi tehetségtáborosok) társadalmi szerepvállalását is erősíti a tehetség-utánpótlás biztosításában. A 40 fős diákcsoport délelőttönként előadásokon majd szakonként bontott foglalkozásokon, később pedig a hallgatói közösség támogatásával szabadidős programokon vett részt. (Vö. http://honlap.eotvos.elte.hu/tehetsegtabor). A szakmai foglalkozásokat kiegészítő szabadidős programok a társadalmi problémákra tekintettel szerveződtek. A tábor az elmúlt évek adatai alapján igen kedvezően hat a majdani szakkollégista jelentkezők számára. Az idei tábor résztvevői között volt olyan, aki a magyar szakos műhelyfoglalkozások hatására döntötte el véglegesen, hogy a magyar szakot választja és a Collegiumba jön. Jelentkezését a felvételire már be is adta.  

  1. Mutassa be a pályázat során megjelentetett kiadványokat! Amennyiben nem volt része a programnak, úgy a “nem releváns” szövegrészt kérjük beírni! (maximum 1000 karakter)

TUDOMÁNYOS SZAKKIADVÁNYOK: Dión Chrysostomos: Tróját nem vették be és más írások.; Italia Nostra.; A Residencia de Estudiantes szellemisége.; Opusculum tripartitum des Johannes Gerson.; Lehrerforschung. Grammatik.; Byzanz und das Abendland IV.; Studia Hellenica. SZAKKOLLÉGISTA TANULMÁNYKÖTETEK: Calamus. A SEC IX. konferenciáján elhangzott előadások.; Syrinx. A SEC X. konferenciáján elhangzott előadások.; „Közel, s Távol” IV.; „Közel, s Távol” V.; Ingenia Hungarica III. Tanulmányok a III. Kárpát-medencei Szakkollégiumi Konferencia előadásaiból.; Adsumus XV. KOMMENTÁLT IRODALMI ANTOLÓGIÁK: Kortárs itáliai irodalmi antológia. R. Baldini: Kutyabőr.; Csak írok, ez minden. TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYOK: Olasz tájékoztató füzet.; GóJaláb.; Felvételi kisokos. ÉVKÖNYV ÉS COLLEGIUMTÖRTÉNET: ECCE. Eötvös Collegium – Collegiumi Értesítő.; Kiállításvezető. A Báró Eötvös József Collegium hivatástörténete 1895–1950. Vezető és forrásgyűjtemény az állandó kiállításhoz.

  1. Amennyiben a pályázat során megvalósított program a tervezetthez képest megváltozott, mutassa be az eltérést, és indokolja a módosítás okát! (maximum 1000 karakter)

A program összességében a terveknek megfelelően valósult meg. Kisebb eltérések a 21 kiadvány terjedelmében jelentkeznek. A tervekhez képest ugyanis egyes kötetek bővebbek, mások pedig valamivel rövidebbek lettek. Mindez az egyéves pályázati futamidő alatt óhatatlanul változó emberi tényezők miatt történt.

Az NTP, az EMMI és az EMET nevét és hivatalos grafikai logóját tartalmazó beszámoló, valamint a fotódokumentáció közzétételének helye (honlap, Facebook oldal pontos webcíme):

https://eotvos.elte.hu/szakmai-munka/palyazati-beszamolo-ntp/

A kötelezően megvalósítandó (min. 15-15 órás) kurzusról készült prezentáció elérhetősége:

https://eotvos.elte.hu/prezentaciok

A fényképalbum megtekinthető az alábbi címen:

http://honlap.eotvos.elte.hu/palyazati-beszamolo-ntp/fenykepalbum/