NTP-SZKOLL-19-0010

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő LogóNemzeti Tehetség Program

Szakmai beszámoló
Szakkollégista tudományos és közéleti műhelykiadványok, utánpótlásnevelés című
NTP-SZKOLL-19-0010 pályázatról
(a hivatalosan benyújtott beszámoló szöveghű másolata)

 

  1.  Legfeljebb 5 mondatban foglalja össze a pályázati program lényegét! (maximum 500 karakter)

Szakkollégiumi műhely (Cathedra Magistrorum – Tanárakadémia), a szakkollégisták munkájának eredményeit tartalmazó – a munkára ösztönzőleg visszaható – tudományos, szakmai, sorozatot folytató kötet (a Literatur című kiadvány) javított kiadása. Két, a szakkollégiumi oktatási tevékenységen túlmutató európai horizontú tudományos kurzus nyilvános prezentációval. Tehetségtábor VIII. a szakkollégiumba készülő diákoknak. A szakkollégiumi közös tanulmányokhoz kötődő kirándulás (Aquincum).

  1. Időrendi sorrendben foglalja össze a támogatás segítségével megvalósult szakmai tevékenységeket! (maximum 2000 karakter)

A megítélt támogatási összegből a benyújtott pályázatban tervezett 15 kiadványból (az előzetesen engedélyezett módosítási kérelemnek megfelelően) arányosan egyet tudtunk megvalósítani: a Literatur című kötet újbóli, javított kiadását. A kötelező pályázati elemeket jelentő fő programokat az előírásnak megfelelően a 2019/2020. tanév őszi (A középkor művészete I.) és tavaszi (Bevezetés a medievisztikába) félévében valósítottuk meg. A kurzusokat különösen a német szakos szakkollégisták látogatták. Az VIII. Tehetségtábort 2020. január 27-31. között valósítottuk meg. Tehetséges, felvételi előtt álló középiskolások bentlakásos szakmai és szabadidős programon vettek részt. A 40 diák egy-egy plenáris előadást követően kiscsoportos foglalkozásokon dolgozott szakonkénti bontásban. A szabadidős programok a társadalmi problémákra tekintettel szerveződtek. 2020. október 14-én valósítottuk meg a tanulmányi kirándulást. A Collegiumban latint tanuló bölcsész és társadalomtudós szakkollégisták az irodalmi és nyelvi ismeretek mellett régészeti tárgyú (reáliák) emlékekkel is megismerkednek. Aquincumban átfogó régészeti vezetésen vettünk részt majd a romkert látványosságait és a múzeumot is felkerestük.

  1.  Ismertesse az őszi és a tavaszi félévben kötelezően megvalósított legalább 15-15 órás kurzusokat. (maximum 1500 karakter)

Az Európai művészettörténet I. A középkor művészete: Az Eötvös Collegium egyik fő oktatási-kutatási profiljának, vagyis a több szakmai műhelyben is rendszeresen végzett medievisztikai tanulmányoknak és kutatási tevékenységnek megfelelően a szemeszter során a középkori Európa fejlettebb régióiban, nem utolsó sorban Magyarországon fennmaradt legfontosabb képzőművészeti emlékeit vizsgáltuk meg – az anyag bősége miatt a teljesség igénye nélkül. A szemináriumon résztvevő szakkollégisták beszámolói (a prezentáció része) egyértelműen bizonyítják a kurzus sikerét. (Lásd https://eotvos.elte.hu/prezentaciok 1. tétel.)

Bevezetés a medievisztikába: Az elsősorban a középkortudomány iránt érdeklődő filológus hallgatók érdeklődésére számot tartó, tárgyánál fogva alapvetően interdiszciplináris és interkulturális kurzus általános célja az volt, hogy áttekintést nyújtson a középkor társadalmáról és annak felépítéséről, meghatározó történelmi eseményeiről, világképéről és vallási elképzeléseiről, szöveghagyományáról, valamint főbb, vallási és világi tárgyú irodalmi alkotásairól és azok hatásáról – vagyis a középkori ember nyelvhez, irodalomhoz, művészethez és szellemhez való konkrét és transzcendentális viszonyáról általában. A szemináriumon résztvevő szakkollégisták beszámolói (a prezentáció része) egyértelműen bizonyítják a kurzus sikerét. (Lásd https://eotvos.elte.hu/prezentaciok 2. tétel.)

  1. Ismertesse a tanévben megvalósított, a szakkollégium tagságán kívüli célcsoportot célzó, társadalmi felelősségvállalást elősegítő projektet. (maximum 1500 karakter)

A pályázati terv szerint a Természettudományos Tábor keretében összpontosultak volna a programok. A Tábor azonban a kormányzati előírások, a karantén, a járványhelyzet miatt elmaradt. A megvalósítást mindazonáltal pótolni tudtuk az XXI. Eötvös konferencia keretében (2020. szeptember 25–26.), amely az ELTE HÖK-től rendszeresen az év tudományos hallgatói rendezvényeként elismert országos konferenciasorozat. A résztvevő előadók és a hallgatóság az egyetemi polgárok közül kerül ki, de a széles nyilvánosság előtt is nyitott. Két, a szakmai előadásokat bevezető plenáris előadást illetve eszmecserét szerveztünk, amelyek különösen aktuális témákat tárgyaltak. Munkácsy Béla: Megújuló energia és stratégiai tervezés, avagy a hazai energiatervezési gyakorlat árnyoldalai. Kugyela Tamás: Brexit (beszélgetésvezető. Fejérvári Boldizsár). Hasonlóképp, a VIII. Tehetségtábor (2020. január 27 – február 1.) keretében a Collegiumban elszállásolt 40 középiskolás diáknak a magyar és európai kisebbségek helyzete témakörben a műhelytitkárok és az igazgató bevonásával kerekasztal beszélgetést rendeztünk. Rávilágítottuk az egyéni felelősségvállalás fontosságára különösképp az őshonos kisebbségek önrendelkezésének biztosítására vonatkozó európai petíció (nemzeti régiók) aláírásának fontosságára.

  1. Ismertesse a pályázatban vállalt és megvalósított (min.3) kiegészítő tevékenységeket. (maximum 3000 karakter)

A foglalkozás tevékenység keretében megszerveztük és megtartottuk a VIII. Tehetségtábort (2020. január 27 – február 1.) a felvételiző középiskolásoknak, hogy a foglalkozásokon megismerkedjenek a szakkollégiumi munkával. A diákokat a Collegium megkeresésére tanáraik ajánlották. A tábor a mindenkori szakkollégisták társadalmi szerepvállalását is erősítette a tehetség-utánpótlás biztosításában. A 40 fős diákcsoport előadásokon és szakonként bontott foglalkozásokon, majd a hallgatói közösség támogatásával szabadidős programokon vett részt. A szakkollégista publikációk terén is maradéktalanul sikerült megvalósítani a tervezett tevékenységeket. Bár a megítélt támogatás összege nem tette lehetővé a publikációk megjelentetését a tervezett szakkollégista kiadványokban, az összesen 19 vállalást más formában valósítottuk meg. Lásd az összegző kimutatás megfelelő helyein: https://eotvos.elte.hu/szakmai-munka/eredmenyek. A tervezett 15 kiadványt a megítélt támogatásból nem tudtuk megvalósítani, ezért a módosítási engedély alapján két kötetet terveztünk. A megemelkedett nyomdaköltségek miatt azonban csak a Literatur című kötet új, javított kiadását tudtuk megjelentetni. A közösségi tevékenység: tanulmányi kirándulás során a „latinköteles” szakkollégisták önkéntes csoportja (szakmai vezetéssel) 2020. október 14-én Aquincumba látogatott és megtekintettük a romkertet és a múzeumot.

  1. Mutassa be, hogyan valósultak meg a pályázatban megfogalmazott célok! Foglalja össze, hogy a program milyen hatást gyakorolt a célcsoportra! (maximum 2000 karakter)

A pályázatban megfogalmazott célok maradéktalanul megvalósultak. A két kötelező kurzuson a hallgatók középkortörténeti és művészettörténeti  ismereteket sajátítottak el olyan előadóktól, akik tudományterületük elismert művelői, és akiket kivételes alkalom kínálkozott hallgatni. A társadalmi felelősségvállalásban tervezetteket a szakkollégisták elhivatottan teljesítették. A Tehetségtábor (VIII.) hagyományos utánpótlás-kereső rendezvénye a Collegiumnak. Az előkészítés során sikerült elérni és meghívni azokat a végzős gimnazistákat, akik őszinte érdeklődést mutattak a Collegium iránt. A rendezvénysorozat során tovább erősödött bennük ez elkötelezettség. miként arról élménybeszámolóikban maguk is beszámolnak (https://eotvos.elte.hu/szakmai-munka/rendezvenyek/tehetsegtabor). Az aquincumi tanulmányi kirándulás nemcsak a sajátos Eötvös-collegiumi tanulmányokat (latin nyelv és a magyarországi latinság, Pannonia) egészítette ki, hanem a közös élménynek köszönhetően közösségformáló hatása is volt. A collegiumi kiadvány és a szakkollégista publikációk nemcsak a tudományos rendezvények során („összcollegiumi” konferenciák és kötetbemutatók, szakkollégiumi műhelykonferenciák, stb.), hanem hosszabb távon is betölthetik hivatásukat. Erősítik a szakkollégisták konferenciaszervezési-, előadói-, publikációs- és szerkesztői motiváltságát.

  1. Összegezze a pályázat kapcsán megvalósult rendezvényt, bemutatót, workshopot és az azokkal kapcsolatos tapasztalatokat (a résztvevők visszajelzéseinek figyelembevételével). Amennyiben nem volt része a programnak, úgy a "nem releváns" szövegrészt kérjük beírni! (maximum 1000 karakter)

A VIII. Tehetségtábort 2020. január 27 – február 1. között valósítottuk meg. A diákokat a Collegium megkeresésére tanáraik ajánlották, és a félévi jegyek lezárását követően az igazgatók engedték el. A tábor a mindenkori szakkollégisták társadalmi szerepvállalását is erősíti a tehetség-utánpótlás biztosításában. A 40 fős diákcsoport délelőttönként előadásokon majd szakonként bontott foglalkozásokon, később pedig a hallgatói közösség támogatásával szabadidős programokon vett részt. (Lásd https://eotvos.elte.hu/szakmai-munka/rendezvenyek/tehetsegtabor). A szakmai foglalkozásokat kiegészítő szabadidős programok a társadalmi problémákra tekintettel szerveződtek. A tábor az elmúlt évek adatai alapján igen kedvezően hat a majdani szakkollégista jelentkezők számára. Az idei tábor résztvevői között volt olyan, aki a műhelyfoglalkozások hatására döntötte el véglegesen, hogy a Collegiumba jelentkezik. A táborozó az augusztusi felvételik során felvételt nyert a szakkollégiumba.   

  1. Mutassa be a pályázat során megjelentetett kiadványokat! Amennyiben nem volt része a programnak, úgy a "nem releváns" szövegrészt kérjük beírni! (maximum 1000 karakter)

A Literatur című kötet a Cathedra Magistrorum – Tanárakadémia (a Collegium tanári tevékenység-kutatásért felelős szervezete) tudományos kiadványának javított kiadása, amelyben az egyes tanulmányok középpontjában az a kérdés áll, hogy miképpen lehet bevonni az irodalmi alkotásokat a nyelvoktatásba. A/5-ös méret 454 oldal, 23 tanulmány. (A többi tervezett kiadvány nem releváns, támogatás híján nem valósult meg.)

  1. Amennyiben a pályázat során megvalósított program a tervezetthez képest megváltozott, mutassa be az eltérést, és indokolja a módosítás okát! (maximum 1500 karakter)

A pályázatban megvalósított program a tervezetthez képest a megítélt támogatás mértékének megfelelően jelentősen változott. A szerződött és támogatott módosítási kérelmeknek megfelelő programelemeket azonban teljes mértékben megvalósítottuk.

A kurzusok prezentációi lásd itt:

https://eotvos.elte.hu/prezentaciok

Kiadott kötetünk:

Literatur