Germanisztika műhely

Germanisztika műhely

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 Kedves Látogatónk!

Üdvözöljük az ELTE Eötvös József Collegium Germanisztika műhelyének oldalán. Felhívjuk figyelmét, hogy műhelyünk folyamatosan, így a 2024/25-ös tanévre is várja minden olyan tehetséges, igényes szakmai munkában részt venni kívánó germanista hallgató felvételi pályázatát, aki idén vagy az elmúlt években az alábbi szakok valamelyikére nyert felvételt:

 • BA Germanisztika, német szakirány
 • BA Germanisztika, német nemzetiségi szakirány
 • MA Német nyelv, irodalom és kultúra
 • MA Német nemzetiségi nyelv és irodalom
 • MA Fordító és tolmács (német B nyelvvel)
 • Osztatlan tanárképzés: német nyelv és kultúra tanára
 • Osztatlan tanárképzés: német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára

Miért érdemes jelentkezni az Eötvös Collegium Germanisztika műhelyébe?

 •  Műhelyszemináriumainkon mindenekelőtt igyekszünk elmélyíteni az alap- és mesterszakos kurzusok keretében szerzett ismereteket.
 • Speciális témaköröket lefedő, az alap- és a mesterképzés kínálatában nem szereplő kurzusokat szervezünk.
 • Kutatási és publikációs lehetőségeket biztosítunk.
 • Egyedülálló „védőhálót” nyújtunk: ha tanulmányai során segítségre volna szüksége, bizalommal fordulhat felsőbb éves műhelytársaihoz és a műhely egyetemi oktatókból álló mentori köréhez.

Az aktuális rendezvényeinkről, műhelytagjaink sikereiről a Facebook-oldalunkon tájékozódhat. Műhelyünk tevékenységének rövid összefoglalóját pedig bemutatkozó videónkban találhatja meg.

Kapcsolat:
Sára Balázs műhelyvezető
Telefon: +36 70 255 4325
Mail: sarabalazs13@gmail.com

Dokumentumok:
Műhelyszabályzat Curriculum

Részletes műhelyismertetőnk az alábbiakban olvasható.


A GERMANISZTIKA MŰHELYRŐL

Az Eötvös Collegiumban működő Germanisztika műhely (Germanistisches Seminar) megalakulását Fritz Paepcke, a heidelbergi Ruprecht-Karls-Universität professzorának vendégtanári tevékenysége alapozta meg az 1980-as évek második felében, megalapítása pedig a Collegiumban 1980–1998 között oktató dr. Horváth Géza (jelenleg a KRE BTK dékánja) nevéhez fűződik. A műhelyben 1990 óta folyik rendszeres és változatos oktatói, kutatói és alkotói tevékenység, amelyet 2002-ig dr. Kocsis András (ma a Pannon Egyetem adjunktusa), 2006-ig pedig dr. Wilhelm Droste irodalmár és műfordító (ELTE Germanisztikai Intézet) koordinált. A műhely munkáját 2006-tól Sára Balázs műhelyvezető irányítja.

A Germanisztika műhely a műhelyvezető, valamint főleg az Eötvös Loránd Tudományegyetem Germanisztikai Intézete és a Károli Gáspár Református Egyetem Német Nyelv és Irodalom Tanszéke oktatóinak közreműködésével félévente 3–6 irodalomtudományi, nyelvtudományi, műfordítói és egyéb szakmai kurzust indít, de lehetőségeink szerint egyéb hazai és külföldi előadókat is meghívunk. Szakóráink rendszerét a felsőoktatásban 2006-tól élő, a régi típusú bölcsészképzéshez képest alapvetően új szerkezetű curriculumok kidolgozását megkövetelő bolognai rendszer bevezetését figyelembe véve és azt főleg hagyományos, de a filológusképzéshez véleményünk szerint nélkülözhetetlen tárgyakkal kiegészítve alakítottuk ki.

Műhelyünk elsődleges célja, hogy kis létszámú (optimális esetben 5–6, legfeljebb 8–10 fős) csoportok oktatásának formájában részben előre megtervezett tanmenet alapján az első évfolyamtól kezdve lehetőleg a mesterképzés befejezéséig végigkísérje a német szakos hallgatókat nyelvi, országismereti, irodalom- és nyelvtudományi stúdiumaikon. A műhelymunka az alábbi részterületekből áll:

 1. A BA- és MA-képzések bizonyos alapozó és törzstanegységeinek lefedése, valamint a szakos stúdiumok során az azokban szerzett ismeretek elmélyítése a műhely keretein belül (így pl. a 2006/07-es tanévtől az alapozó képzésben részt vevők éves rendszerességgel végezhetnek nyelvtudományi alapozó szemináriumokat és 4–6 fős szemináriumok keretén belül a nyelvi készségek fejlesztését célzó intenzív nyelv- és stílusgyakorlatokat).
   
 2. A BA- és MA-képzések kínálatából esetlegesen hiányzó, főleg speciális témakörökhöz kapcsolódó órák megszervezése főleg az áttekintő német nyelvtörténet, az egyes német nyelvtörténeti korszakok nyelve, egyéb régi germán nyelvek nyelvemlékeinek tanulmányozása témaköreiben. Ezenkívül a műhelyben zajlott már a többnyelvűség témakörét körüljáró előadássorozat, Dürrenmatt-szeminárium, az 1990-es évek német irodalmát elemző filmes és irodalmi szeminárium (dr. Czeglédy Anita), a multimédiás szótárkészítés alapjaiba bevezető kurzus, valamint szinte féléves rendszerességgel indítunk európai zene- és művészettörténeti előadássorozatokat (dr. Dávid Gábor Csaba) és a középkori és barokk német irodalommal foglalkozó kurzusokat (dr. Jónácsik László). Majd’ két évtizeden át a Collegium évente visszatérő vendége volt August Stahl professzor a Saarbrückeni Egyetemről. A 2011-es évtől dr. Feld-Knapp Ilona tanárnő vezetésével a Germanisztika műhellyel szorosan együttműködik a Cathedra Magistrorum tanárkutatási projekt is (ld. ott).
   
 3. Egyéb, a kötelező és választható tárgyakon kívüli időszakos tevékenységek, pl. oktatási segédanyagok összeállítása csoportmunkában, műfordítások készítése, műhelykonferenciák, tematikus filmklubok stb. 2010-ben jelent meg a műhely első saját szerkesztésű kötete is, mellyel egy a germán-német nyelvtörténet legfontosabb nyelvemlékeit tartalmazó olvasókönyv-, ill. az egyes nyelvtörténeti korszakok megismerését és filológiai tanulmányozását segítő munkatankönyv-sorozatot indítottunk – a kezdeményezés elsősorban a hazai germanisztikai nyelvészeti oktatás jó minőségű, hozzáférhető segédanyagainak tárát hivatott bővíteni. A műhely Freiräume című kiadványsorozatában eddig egy Paepcke-emlékkötet (2016) és egy műhelykonferencia-tanulmánykötet (2018) jelent meg.
   
 4.  2011 óta rendszeres és szoros szakmai kapcsolatot tartunk fenn az Osztrák Tudományos Akadémia közép- és koraújkori kodikológiai-paleográfiai kutatócsoportjával, amelynek tagjai (dr. Christine Glaßner osztályvezető, dr. Nikolaus Czifra, dr. Maria Theisen, dr. Irina von Morzé, dr. Katrin Janz-Wenig tudományos munkatársak) az utóbbi tíz év során rendszeresen tartottak kéziratkutatási projektszemináriumokat a Collegiumban. A 2013-ban osztrák és magyar kutatók részvételével indult Quelle und Deutung című paleográfiai kollokviumsorozat mellett együttműködésünk egyik fő területe jelenleg Johannes Gerson Opusculum tripartitum címen ismert traktátusa XV. századi német nyelvű kéziratainak kritikai szövegkiadása, de 2018 óta egy XVI. századi passiótraktátus diplomatikai kiadásán is dolgozunk. A QuD kötetei a Collegium honlapjának „Kiadványok” menüpontjában tekinthetők meg.
   
 5. A műhely keretein belül igyekszünk támogatni az egyéb szakokon tanuló szakkollégista hallgatók német nyelvtudásának fejlesztését is. A műhelyvezető és a műhely felsőbb éves tagjai az EC ALFONSO-programjának keretében heti négy kontaktórában oktatják a Collegium és az ELTE egyéb szakkollégiumainak hallgatóit német nyelvre, ami a collegiumi nyelvoktató tartotta haladó és felsőfokú kurzusokon túl évente új kezdő, újrakezdő és középhaladó csoportok indítását is lehetővé teszi, tehát évente A1-től C1-ig minden szinten indíthatunk idegennyelvi kurzust, de a 2011-es évtől rendszeresen anyanyelvi lektor-gyakornokot is fogad a műhely a Bécsi Egyetem végzős hallgatóinak személyében.

A 2023/24-es tanév őszi félévének kurzusai

Kód Cím Oktató
BMVD-200/677e/EC Német 1: Német nyelv kezdőknek (A1) Szesztay Ajnácska
BMVD-200.497f/EC Német 3: Német nyelv félközéphaladóknak (A2) Simon Viktória
BMVD-200.498f/EC Német 5: Német nyelv középhaladóknak (B1+) Varga-Mónok Eszter
BMVD-200.410g/EC Német 7: Középfokú nyelvvizsga-előkészítő (B2) Varga-Mónok Eszter
BMVD-200.411g/EC Német 8: Felsőfokú nyelvvizsga-előkészítő (C1) Sára Balázs
BMVD-200.138a/EC Német nyelvtörténet II. Sára Balázs
BMVD-200.675i/EC Német stílusgyakorlatok I. Sára Balázs
BMVD-200.801l/EC Német szakszövegolvasás Plangár Sándor
BMVD-200.415i/EC Német társalgási gyakorlatok I. Sára Balázs
BMVD-200.414l/EC Opusculum tripartitum – Kritikai szövegkiadás XXI. Sára Balázs

Tisztségviselők

Név Tisztség
Sára Balázs műhelyvezető (szakterület: német grammatika és nyelvtörténet)
Simon Viktória műhelytitkár

Műhelytagok (2022/2023-as tanév)

Név Szak(ok)
Bálint Jázmin német nemzetiségi­– matematika OT
Gida Csoboka német–ének OT
Gózon Laura Zsófia nemzetközi tanulmányok BA
Husznai Mirjam Gabriella német nemzetiségi­– matematika OT
Ittzés Klára német–biológia OT
Jánosi Kincső német–magyar OT
Kempf Emese német–magyar OT
Kerekes Nikoletta Melinda német nemzetiségi–magyar OT
Kmetty Klaudia Közép-Európa tanulmányok MA
Kozsik Hanga Viola germanisztika (skandinavisztika [norvég]) BA
Palkovics Nikolett germanisztika (német) BA
Pittnauer Hajna germanisztika (német) BA
Plangár Sándor Balázs német–történelem OT
Sasvári Angelika német–matematika OT
Simon Viktória német–történelem OT (levéltár specializáció)
Szesztay Ajnácska német–magyar OT
Tóth Fanni német nemzetiségi–olasz OT
Varga-Mónok Eszter senior, Nyelvtudományi Doktori Iskola
Viola Gellért germanisztika (német) BA